Istnieje potrzeba profesjonalizacji kadry kierowniczej sektora ochrony zdrowia. Jej niewystarczające kompetencje stały się jednym z 3 głównych powodów trudnej sytuacji ekonomicznej niektórych podmiotów leczniczych, zwłaszcza publicznych. Wskazano ten fakt w uzasadnieniu do ustawy o działalności leczniczej.

Jednocześnie coraz większe wymagania formalne (ustawowe) oraz nieformalne, w tym rynkowe determinują konieczność wdrażania współczesnych narzędzi zarządczych w podmiotach leczniczych, podmiotach tworzących (nadzorze właścicielskim) oraz innych instytucjach sektora ochrony zdrowia.

CEL

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kierowania jednostką organizacyjną lub jej komórką w systemie ochrony zdrowia.  Są to stanowiska kierownicze w: podmiotach leczniczych publicznych i niepublicznych; komórkach organizacyjnych jednostek samorządów terytorialnego; komórkach administracji rządowej odpowiedzialnych za zadania z zakresu ochrony zdrowia; innych instytucjach realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia (publicznych i niepublicznych).

KORZYŚCI

Absolwent studiów nabywa uprawnień pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych sektora ochrony zdrowia. W szczególności, nabywa uprawnienia zawarte w  art. 46 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent potrafi zorganizować i zarejestrować podmiot prowadzący działalność leczniczą, posługiwać się dokumentami prawnymi dot. ochrony zdrowia i finansów publicznych, potrafi opracować plany: strategiczny, operacyjne, krótkoterminowe dla  podmiotu leczniczego, przeprowadzić analizę finansową i ekonomiczną działalności podmiotu leczniczego, komórek organizacyjnych i procesów, ocenić poziom spełniania przez podmiot leczniczy warunków wymaganych w procesach akredytacji i certyfikacji, opracować ofertę podmiotu leczniczego do procesu kontraktowania świadczeń celem zawarcia umowy na świadczenia opieki zdrowotnej, przeprowadzić proces rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzić efektywną komunikację z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym podmiotu leczniczego

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW

W ramach studiów zakłada się teoretyczne i praktyczne, z przewagą praktycznych, zajęcia z wykładowcami. W większości są to praktycy – kadra menedżerskiej ochrony zdrowia. Różnorodne formy kształcenia (wykłady, ćwiczenia, dyskusje, studium przypadku, pracę z zastosowaniem systemów informacyjnych) mają prowadzić do poznania współczesnych problemów ochrony zdrowia, obszarów i narządzi zarządzania a także wspierających zarządzanie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach oraz zaliczenie symulacyjnej gry kierowniczej z obszaru zarządzania weryfikującej wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 • Polityka zdrowotna w Polsce i wybranych krajach UE
 • Organizacja i funkcjonowanie podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych w poszczególnych rodzajach świadczeń (POZ, AOS, LZ, RTM, STOM, Reh )
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi w praktyce
 • Zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej: Wskaźniki Q, Narzędzia budowania i monitorowania Q, Analizy Q, ISO/Akredytacja
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Wybrane zagadnienia prawne
 • Marketing usług medycznych
 • Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce
 • Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych
 • Psychologia społeczna w zarządzaniu
 • Gospodarowanie lekami
 • Odpowiedzialność w działalności medycznej – formy wykonywania zawodu personelu medycznego
 • Promocja zdrowia – sytuacja zdrowotna w Polsce i na świecie
 • Negocjowanie umów z NFZ i innymi podmiotami na świadczenie usług w opiece zdrowotnej
 • Gra decyzyjna – kierownicza – egzamin

Koordynator kierunku: Dr hab. N. Med. Mirosław Jarosz, prof. Nadzw. Wsei

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1983). Ukończył studium doskonalenia dydaktyczno-pedagogicznego nauczycieli akademickich na UMCS w Lublinie (1986). Studiował także zarządzanie w ochronie zdrowia na Hogeschool Van Amsterdam, Holandia (1990) oraz administrację ochrony zdrowia na George Washington University oraz Georgetown University, Washington DC, USA (1997). Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego (2004). Inicjator interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego – Bezbronność Człowieka Wobec Systemu (2008). Inicjator wielu przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi, które zaowocowały międzynarodowymi konferencjami i seminariami, a w tym: „Dobre praktyki w organizacji systemu opieki socjalnej – doświadczenia polskie i brytyjskie” (2009); „Polska i Wielka Brytania w obliczu starzenia się społeczeństwa (2011). Inicjator i koordynator merytoryczny projektów realizowanych w ramach umowy zawartej pomiędzy WSEI w Lublinie a University of West of Scotland (Wielka Brytania): Family Health Nursing (FHN) in European Communities – (2010-2012) oraz Improvement Science Training for European Healthcare Workers (ISTEW) w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” (2013-2015). Autor lub współautor ponad 220 publikacji z zakresu informatyki medycznej, higieny i epidemiologii, organizacji ochrony zdrowia oraz zawodowej komunikacji interpersonalnej pracowników pomocowych, w szczególności profesjonalistów medycznych. Promotor 7 prac doktorskich.

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy – specjaliści w zakresie wdrażania współczesnych narzędzi zarządczych w podmiotach leczniczych.

dr Zbigniew Orzeł

dr nauk o zdrowiu Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W latach 2009-2015 Dyrektor Departamentu Zdrowia i polityki społecznej ,  2006-2009 Kierownik lubelskiego NFZ. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania. Członek Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych, Członek Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP. Autor licznych publikacji poświęconych zmianom w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Karol Tarkowski

Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – wykładane przedmioty: finanse; rachunkowość zarządcza, controlling, zarządzanie projektami.

Dyrektor LOW NFZ, autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (restrukturyzacji, studiów wykonalności, planowania i analizy finansowej).

Wcześniej m.in. Dyrektor Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie, Prezes Zarządu Księgarni Uniwersyteckiej sp. z o.o. w Lublinie (największa księgarnia naukowa we wschodniej Polsce) oraz Kierownik Funduszu Pożyczkowego Fundacji OIC Poland udzielającej pożyczek na rozwój firmom z sektora MŚP działających na terenie Lubelszczyzny.

Współpracownik firm konsultingowych i wielu przedsiębiorstw, autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (restrukturyzacji, studiów wykonalności, planowania i analizy finansowej).

Doświadczony trener od wielu lat prowadzący szkolenia dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych, w szczególności dotyczących finansowania projektów z funduszy UE.

M.in. Promotor Projektów Innowacyjnych – Ocena wniosków składanych do działań 4.2 i 4.4. programu PO Innowacyjna Gospodarka – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – akredytowany trener KOSzEFS – wykładowca w sieci ośrodków szkoleniowych ROSzEFS

-współautor gier kierowniczych

Absolwent: Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1984 – 1989); magister Ekonomiki i Organizacji Przemysłu.

Autor kilkunastu artykułów dotyczących tematyki wspierania rozwoju przedsiębiorstw.

Lek. Med. Marek Wójtowicz

Lekarz medycyny absolwent AM Lublin i podyplomowych studiów z ekonomiki zdrowia i zarządzania ( m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Project Hope Fundation, Millwood,D.C.Washington), wieloletni menedżer-praktyk w publicznych i niepulicznych szpitalach, b. dyrektor LOW NFZ i MOW NFZ, b.konsultant Prezydenta RP ds. opieki zdrowotnej. Obecnie dyrektor medyczny w SPZOZ Krasnystaw.

dr Hanna Skórzyńska

Posiada specjalizację z Medycyny rodzinnej i Zdrowia publicznego.  Autorka publikacji w czasopismach medycznych  j. polskim i angielskim.

Specjalista z zakresu zdrowia publicznego w obszarze zagrożeń zdrowia w powiązaniu ze środowiskowymi czynnikami ryzyka, epidemiologii, higieny, medycyny środowiskowej i społecznej Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

dr Wiesław Poleszak

Dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Zakład Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej WSEI, psycholog, psychoterapeuta. Praktycznie zajmuje się profilaktyką zachowań ryzykownych, diagnozą i wsparciem ofiar wypadków. Prowadzi badania z zakresu osobowościowych uwarunkowań zachowań. Autor kilku publikacji na ten temat. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu społecznych aspektów zachowań człowieka tj.  Trening Adaptacyjny, Emocje i Motywacja, Metody Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

Józef Sidor

Absolwent wydziału prawa i administracji UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych UMCS z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doświadczony i skuteczny menadżer, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Legitymuje się bardzo dobrą znajomością zagadnień dotyczących praktycznego stosowania prawa pracy i zarządzania personelem, Doświadczenie w tym zakresie zdobywał, zajmując kolejno stanowiska dyrektora personalnego, m.innymi: w Pierwszym Banku Komercyjnym w Lublinie, Z. P. C. Mieszko S.A. w Raciborzu, Mewa S.A w Biłgoraju oraz WBC S.A. w Lublinie. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji procesów restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego. Uczestniczył w restrukturyzacji, m.innymi: Trouw Nutrion Polska sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. w Lublinie, Lubelskich Fabryk Wag FAWAG S.A. oraz Polskich Książek Telefonicznych sp. z o.o. w Warszawie.

Pozostając od lat w aktywnym zatrudnieniu przy obsłudze procesów zarządzania personelem    w różnych podmiotach, jest cenionym i doświadczonym fachowcem w dziedzinie stosowania   i przestrzegania prawa pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

mgr Marzena Zagórska Komorowska

Ekspert w zakresie  ubezpieczeń  społecznych i zdrowotnych w Polsce, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, na co dzień zajmuje się  problematyką  związaną z systemem ubezpieczeń społecznych, wykładowca – trener. Zorientowana na realizację zadań  w zakresie ubezpieczeń społecznych,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i prawidłową wykładnie tychże przepisów. Komunikatywna, zorganizowana z pozytywnym nastawieniem do świata i ludzi. Lubi swoją pracę, ma blisko 20 letnie doświadczenie jako wykładowca, trener na studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach  w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotne.

dr Agnieszka Żywicka

Wykładowca prawa cywilnego, gospodarczego, umów gospodarczych, prawa papierów wartościowych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: „bankowość i finanse” (UMCS) oraz „Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi”. Uczestniczyła w kilku stażach zagranicznych i stypendiach naukowych min. Norway Grants.

mgr Jacek Piwkowski

Absolwent Politechniki Lubelskiej, Vice Prezes Zarządu Softland Sp. z o.o. gdzie odpowiada za planowanie działalności operacyjnej i wyznaczanie kierunków rozwoju. sprzedaż, marketing, logistykę i ochronę środowiska.  Członek Naczelnej Organizacji Technicznej. Wykładowca/Trener/Senior Consultant w zakresie marketingu, zarządzania, planowania, kontroli, raportowania i prowadzenia działalności. Specjalista ds. marketingu, praktyk, współwłaściciel firmy, zajmuje się sprzedażą na rynku krajowym i zagranicznym.

mgr Hanna Gierach

Absolwent prawa UMCS. Wieloletni praktyk w zakresie regulacji prawnych dziedziny ochrony zdrowia, procesów kontraktowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych.

OPŁATY ZA STUDIA

 • Rekrutacyjna: 100 zł
 • Cena: 4000 zł – możliwość płatności w dwóch ratach semestralnych po 2000 zł każda lub w sześciu ratach miesięcznych po 675 zł
 • Cena ze zniżką dla absolwentów WSEI: 3600 zł * – możliwość płatności w dwóch ratach semestralnych po 1800 zł każda lub w sześciu ratach miesięcznych po 610 zł
 • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 3800 zł *

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

KONTO BANKOWE

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

Nr. konta: 73 1140 1094 0000 2027 6900 1081

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Kwesturą Uczelni pokój 110 (I piętro) lub pod numerem tel: 81 749-32-08

POLECAMY RÓWNIEŻ