Studia dofinansowane z KFS


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Pracodawca będzie mógł uzyskać dofinansowanie do kursów, szkoleń i/lub studiów podyplomowych w ramach wsparcia kształcenia pracowników z sektora przetwórstwa przemysłowego, transportu i gospodarki magazynowej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz kształcenia z obszaru zawodów deficytowych w danym powiecie lub województwie.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców w kształceniu osób pracujących.
Celem  KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) dofinansuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w wieku 45+

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych.

Wysokość dofinansowania z KFS:

 • Pracodawca, który zatrudnia 10 i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego – z własnych środków pokryje 20% kosztów.
 • Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego.
 • Maksymalna wartość dofinansowania to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS można przeznaczyć na:

 • Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ze środków KFS.
 • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
 • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 • Tematyka szkoleń, które odbędą pracownicy, nie jest odgórnie narzucona i decyduje o niej sam pracodawca.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

O szczegóły pytaj w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie.