Rekrutacja na Studium pedagogiczne dla studentów WSEI


STUDIUM PEDAGOGICZNE dla studentów WSEI

Cel:

Celem studium jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach oświatowych.

Uczestnicy:

Studenci IV i V roku Psychologii dziennej i zaocznej  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

Warunki przyjęcia:

 • wypełnienie i złożenie w Centrum Studiów Podyplomowych WSEI pok. 219 formularza zgłoszeniowego na studium pedagogiczne dostępnego w Centrum lub na stronie http://podyplomowe.lublin.pl/dokumenty-do-pobrania/
 • przedstawienie dowodu uiszczenia 200 zł zaliczki z tytułu opłaty za studium
 • ksero legitymacji studenckiej WSEI

Rekrutacja do 28 lutego 2019 r. odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za kurs wynosi: 1 200 zł płatna w następujących ratach: 200 zł w chwili zapisu (ZAPISY DO 28 LUTEGO 2019 r.) oraz 5 rat miesięcznych po 200 zł każda

 • 30 kwietnia r. 200 zł
 • 31 maja 200 zł
 • 30 czerwca 200 zł
 • 30 września br. 200 zł
 • 31 października br. 200 zł

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto:

mBank O/Lublin nr 02 1140 1094 0000 2027 6900 1001

Warunki ukończenia

 • aktywny udział w zajęciach
 • zdobycie wymaganych zaliczeń i egzaminów
 • pozytywne oceniona praktyka pedagogiczna
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Organizacja zajęć

 • realizacja studium: kwiecień 2019 – kwiecień 2020
 • terminy zjazdów:

13-14.04.2019 w godz. 8.50-16.55

25-26.05.2019 w godz. 8.50-16.55

22-23.06.2019 w godz. 8.50-16.55

Kontynuacja zajęć we wrześniu po przerwie wakacyjnej

 • zajęcia odbywają się raz w miesiącu w trybie weekendowym
 • program obejmuje 270  godzin zajęć ( w tym zaliczony moduł z zakresu Psychologii wymiarze 75 godz.) oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych

Program studiów

                                   Lp.  

Nazwa przedmiotu

 

Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Psychologia ogólna 15 1
2. Psychologia rozwojowa i wychowawcza 10 10 2
3. Pedagogika ogólna 10 3
4. Teorie oddziaływań wychowawczych 5 1
5. Dydaktyka ogólna 20 5 4
6. Diagnostyka pedagogiczna 5 5 1
7. Komunikacja interpersonalna i kultura języka 5 5 1
8. Psychologia osobowości 5 10 2
9. Psychologia społeczna 10 1
10. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 5 5 2
11. Dydaktyka przedmiotowa 25 15 5
12. Monitorowanie, pomiar i ocena wyników kształcenia 10 10 2
13. Psychologia różnic indywidualnych 5 5 1
14. Podstawy psychologii klinicznej 5 1
15. Specyfika zawodu nauczyciela 5 2
16. Organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty 5 2
17. Profilaktyka i terapia pedagogiczna w zakresie niepowodzeń szkolnych 10 10 2
18. Wykorzystanie tik w procesie dydaktycznym 5 10 3
19. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pierwsza pomoc przedmedyczna 5 5 1
20. Elementy pedagogiki specjalnej i nauczania integracyjnego 5 5 1
Razem: wykłady i ćwiczenia 170 100 39
Praktyka pedagogiczna 150 6
OGÓŁEM LICZBA GODZIN 420 45

Absolwenci otrzymują

 • Zaświadczenie ukończenia studium pedagogicznego.