INFORMACJE OGÓLNE

Czas trwania: 32 godziny- 5-6 dni
Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Zapewniamy: materiały ćwiczeniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Koszt szkolenia dla absolwenta studiów podyplomowych WSEI na kierunku BHP – 350 zł
Koszt dla pozostałych zainteresowanych – 450 zł

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 3. organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

ADRESACI

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby w szczególności absolwentów studiów podyplomowych kierunku BHP

RAMOWY PROGRAM

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  (z uwzględnieniem programów komputerowych)
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • Nowoczesne metody pracy służby bhp
 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

SPRAWDŹ OFERTĘ KURSÓW