25 maja 2018 r. to rozpoczęcie bezwzględnego obowiązywania rozporządzenia ogólnego UE o ochronie danych osobowych (RODO). W Polsce znana jest funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którego głównym zadaniem było zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Powołanie osoby pełniącej funkcję ABI było dotychczas autonomiczną decyzją podmiotów przetwarzających dane. Jedną z najważniejszych zmian związanych z wejściem w życie nowego pakietu legislacyjnego jest obowiązkowe powołanie Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w instytucjach publicznych. Ustawodawca europejski wskazuje jednocześnie, iż IOD powinien być wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych. Najbardziej efektywną formą zdobycia takich kompetencji, rekomendowaną przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest ukończenie studiów podyplomowych przygotowujących do pełnienia tej funkcji.

CEL

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom fachowej wiedzy na temat ochrony danych osobowych oraz wyposażenie ich w praktyczne kompetencje potrzebne do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

KORZYŚCI

Słuchacze kierunku „Inspektor Ochrony Danych” uzyskują kompetencje i kwalifikacje do sprawowania funkcji IOD w instytucji lub firmie. Oprócz wiedzy teoretycznej słuchacze poznają realne praktyczne narzędzia niezbędne w codziennej pracy. Przedmioty praktyczne są prowadzone przez ekspertów w zakresie ochrony danych osobowych, którzy jako praktycy rozwiązują codzienne problemy związane z incydentami bezpieczeństwa oraz kontrolami prowadzonymi przez organ ochrony danych. W programie studiów zostały uwzględnione wszystkie obszary, których znajomość jest potrzebna w wykonywaniu funkcji Inspektora Ochrony Danych. Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO „Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych”. Wszechstronny, interdyscyplinarny program studiów podyplomowych zapewnia możliwość zapoznania się z najważniejszymi elementami ochrony danych osobowych i udokumentowania posiadanej wiedzy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku „Inspektor Ochrony Danych” zdobędzie wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie ochrony danych osobowych zarówno przetwarzanych w sposób tradycyjny (papierowy), jak również w systemach informatycznych. Absolwent kierunku swoją wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać zarówno pracując w sektorze prywatnych, jak również pełniąc funkcję w instytucji publicznej. Nabyta wiedza pozwoli na prawidłowe sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych, ze szczególnym uwzględnieniem informowania Administratora Danych Osobowych i pracowników o ich obowiązkach, monitorowania przestrzegania RODO oraz udzielania zaleceń co do skutków dla ochrony danych.

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW

Moduł I ukierunkowany został na dostarczenie teoretycznej wiedzy w zakresie prawnych aspektów wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych. Natomiast w trzech kolejnych modułach najwięcej uwagi zostanie poświęcone na przekazywanie wiedzy praktycznej. Pozwoli to na szybkie i bezpośrednie przeniesienie wiedzy zdobytej podczas studiów do codziennego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia RODO, ponieważ nowe uregulowania prawne UE zobowiązują nie tylko do dbania o ochronę danych osobowych, ale też do systematyczne dokumentowania czynności w tym zakresie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach oraz zaliczenie egzaminu weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Moduł I: Prawne aspekty wykonywania funkcji IOD

 • Źródła i zakres prawa RP
 • Źródła i zakres prawa Unii Europejskiej
 • Prawo pracy
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna z tytułu niezgodnego z prawem wykorzystywania danych osobowych
 • Dostęp do informacji publicznej

Moduł II: System ochrony danych osobowych w Polsce w świetle RODO

 • Legalne przetwarzanie danych osobowych
 • Powierzanie i udostępnianie danych osobowych
 • Innowacyjne rozwiązania w RODO
 • Zasady rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych

Moduł III: Obszary związane z codzienną pracą IOD

 • Cyberbezpieczeństwo i formy przestępczości w cyberprzestrzeni
 • Analiza ryzyka
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Prawo o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Moduł IV: Praktyczne aspekty wykonywania funkcji IOD

 • Pozycja Inspektora Ochrony Danych w zakładzie pracy
 • Dokumentacja ochrony danych osobowych
 • Techniczne zabezpieczenia danych osobowych
 • Wykonywanie sprawdzeń
 • Strona internetowa instytucji i firmy

Koordynator kierunku: dr Łukasz Wojciechowski

Wykładowca akademicki od 2012 roku związany z WSEI w Lublinie, przedsiębiorca, specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o polityce, uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Czynnie uczestniczy w projektach międzynarodowych, m.in. ProfEdu, Erasmus+ Staff Mobility. Oprócz pracy dydaktycznej ze studentami, zrealizował kilkadziesiąt autorskich warsztatów, szkoleń i wykładów w tematyce, w której się specjalizuje.

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, certyfikowani audytorzy wewnętrzni, specjaliści  w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

mgr Sylwia Czub-Kiełczewska

Specjalista do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, audytor wewnętrzny ISO27001. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl. Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Przeprowadziła ponad 200 szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o ochronie danych osobowych w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”. Obecnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych.

dr Mariusz Paździor

Dziekan Wydziału Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2000 r. W 2005 r. na tej samej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy Konstytucyjnoprawny status partii politycznych w Polsce. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących problematyki prawnoustrojowej oraz prawa pracy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. W latach 2006-2007 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

dr Justyna Trubalska

Adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, ukończyła studia magisterskie na UMCS na Wydziale Politologii, kierunek stosunki międzynarodowe. W 2013 r. na tej samej uczelni uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.  Autorka i współautorka  kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących problematyki bezpieczeństwa energetycznego oraz bezpieczeństwa narodowego. Ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego i międzynarodowego w Fundacji i. K. Pułaskiego, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Przewodnicząca Oddziału Lublin Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

dr hab. Agnieszka Żywicka

Doktor nauk prawnych/wykładowca prawa cywilnego, gospodarczego, umów gospodarczych, prawa papierów wartościowych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: „bankowość i finanse” (UMCS) oraz „Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi”. Uczestniczyła w kilku stażach zagranicznych i stypendiach naukowych min. Norway Grants.

OPŁATY ZA STUDIA

 • Opłata rekrutacyjna: 100 zł
 • Cena: 3600 zł – możliwość płatności w dwóch ratach semestralnych po 1800 zł każda lub w  sześciu ratach miesięcznych po 610 zł
 • Cena ze zniżką dla absolwentów WSEI: 3240 zł * – możliwość płatności w dwóch ratach semestralnych po 1620 zł każda lub w sześciu ratach miesięcznych po 550 zł
 • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 3420 zł *

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

KONTO BANKOWE

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

mBank o/Lublin 02 1140 1094 0000 2027 6900 1001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Kwesturą Uczelni pokój 110 (I piętro) lub pod numerem tel: 81 749-32-08

POLECAMY RÓWNIEŻ