Pracę doradcy zawodowego publicznych służbach zatrudnienia reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2004 Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).

CEL

Głównym celem studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe jest wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z klientem w zakresie aktywnego poruszania się po rynku pracy i zarządzania własną ścieżką kariery zawodowej. Program studiów koncentruje się  wokół następujących zagadnień:

 • podstawy zawodoznawstwa i klasyfikacji zawodów
 • analiza i badanie rynku pracy
 • prawo pracy
 • komunikowanie się z klientem
 • negocjacje
 • zasady doboru pracowników i planowania ścieżki kariery zawodowej
 • motywacja i rozwój zawodowy

KORZYŚCI

Program studiów ukierunkowany jest  na wyposażenie doradcy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia wszystkich ról przewidzianych w aktywności zawodowej doradcy. Zgodnie z wymogami stawianymi doradcy ma on pełnić wobec klienta zarówno funkcję informacyjną i edukacyjną, jak również doradczą i wspierająca w procesie aktywnego uczestniczenia w rynku pracy (rozpoznawania zasobów, planowania ścieżki rozwoju zawodowego, kształtowania postaw elastyczności i mobilności na rynku pracy).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Słuchacze  zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb rynku pracy  ukierunkowania  i planowania przyszłości zawodowej klienta w oparciu o rozpoznane jego  zasoby (predyspozycje, potrzeby, uzdolnienia) .

Absolwent Studiów Podyplomowych może podjąć pracę doradcy na stanowiskach doradcy zawodowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi określonymi w ustawie (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2004 Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).

 • doradca zawodowy – stażysta (co najmniej 12 miesięcy na stanowisku doradcy zawodowego + wykształcenie wyższe);
 • doradca zawodowy (wykonywanie zadań w zakresie poradnictwa zawodowego przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia + wykształcenie wyższe);
 • doradca zawodowy I stopnia (co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia i ukończone studia magisterskie lub co najmniej 12-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia i ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii lub poradnictwa zawodowego);
 • doradca zawodowy II stopnia (ukończone studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego + co najmniej 36-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia).

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów.  Słuchacze zostaną zapoznani z metodami diagnozy rynku pracy oraz planowania ścieżki kariery klienta. Wykładowcy studiów to doświadczeni  doradcy zawodowi pracujący w instytucjach rynku pracy i placówkach oświatowych woj. lubelskiego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, opracowanie pracy końcowej w postaci teczki pracy doradcy  oraz zaliczenie egzaminu weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 • Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego w Polsce i na świecie
 • Kompetencje doradcy zawodowego
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego
 • Rynek pracy i zatrudnienia  w Polsce i na świecie
 • Diagnoza i badanie rynku pracy
 • Psychologiczne i socjologiczne podstawy poradnictwa zawodowego
 • Metodologia prowadzenia badań  i tworzenia narzędzi badawczych
 • Zawodoznawstwo i klasyfikacja zawodów
 • Metodyka pracy doradcy zawodowego
 • Prawne podstawy poradnictwa zawodowego i pracy zawodowej
 • Etyka doradztwa zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna  w działalności zawodowej doradcy
 • Planowanie kariery

Koordynator kierunku: dr Małgorzata Artymiak

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, wykładowca, doradca zawodowy, mediator, specjalista w zakresie prowadzenia warsztatów i szkoleń o tematyce rozwoju osobistego, kompetencji na rynku pracy. Ekspert w projektach europejskich. Koordynator grupy ekspertów i współautor narzędzia do diagnozy dojrzałości do kariery zawodowej absolwentów szkół wyższych (kwestionariusz Dojrzałości do Kariery – KDK)

Zajęcia prowadzą doświadczeni  doradcy zawodowi pracujący w instytucjach rynku pracy i placówkach oświatowych woj. Lubelskiego a jednocześnie doskonali dydaktycy stale współpracujący  z Uczelnią.

OPŁATY ZA STUDIA

 • Wpisowe: 100 zł
 • Cena: 3200 zł – możliwość płatności w dwóch ratach semestralnych po 1600 zł każda lub w sześciu ratach miesięcznych po 545 zł
 • Cena ze zniżką dla absolwentów WSEI: 2880 zł * – możliwość płatności w dwóch ratach semestralnych po 1440 zł każda lub w sześciu ratach miesięcznych po 490 zł
 • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 3040 zł *

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

KONTO BANKOWE

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

mBank o/Lublin 02 1140 1094 0000 2027 6900 1001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Kwesturą Uczelni pokój 110 (I piętro) lub pod numerem tel: 81 749-32-08

POLECAMY RÓWNIEŻ