Zgodnie z art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) od 1 września 2017 roku zajęcia  z zakresu doradztwa zawodowego, będą jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Nowa podstawa programowa  wprowadza od września 2018/ 2019   doradztwo zawodowe na różnych poziomach  edukacyjnych – od preorientacji zawodowej w przedszkolu poprzez orientację zawodową na poziomie szkoły podstawowej aż po doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach ponadpodstawowych.

CEL

Głównym celem studiów podyplomowych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty   jest wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego na wszystkich poziomach edukacji. Program studiów koncentruje się  wokół zagadnień diagnozy dyspozycji i zainteresowań zawodowych ucznia oraz planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i pomocy multimedialnych oraz wiedzy na temat trendów rynku pracy.

KORZYŚCI

Program studiów uwzględnia najnowsze zmiany prawne regulujące doradztwo zawodowe w systemie oświaty. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako nauczyciel-doradca zawodowy w placówkach systemu oświaty zgodnie  z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Słuchacze  zdobędą zarówno wiedzę niezbędną do pracy doradczej z dziećmi i młodzieżą ale także umiejętności wspierania samopoznania, rozpoznawania predyspozycji zawodowych i planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej.

Absolwent Studiów Podyplomowych może podjąć pracę doradcy na wszystkich poziomach edukacji, począwszy od edukacji przedszkolnej (preorientacja zawodowa), poprzez kolejne poziomy (orientacja zawodowa, doradztwo edukacyjno-zawodowe).

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów.  Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszymi metodami do diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz atrakcyjnymi dla dzieci i młodzieży narzędziami multimedialnymi. Wykładowcy studiów to doświadczeni  doradcy zawodowi pracujący w instytucjach rynku pracy i placówkach oświatowych woj. lubelskiego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, opracowanie pracy końcowej w postaci teczki pracy doradcy  oraz zaliczenie egzaminu weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 • Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych
 • Rynek pracy i zatrudnienia  w Polsce i na świecie
 • Koncepcje rozwoju zawodowego
 • Zawodoznawstwo i klasyfikacja zawodów
 • Metodyka pracy doradcy zawodowego
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego
 • Multimedia i nowoczesne narzędzia w warsztacie pracy doradcy
 • Tworzenie i wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego
 • Preorientacja zawodowa  dzieci w wieku przedszkolnym
 • Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej

Koordynator kierunku: dr Małgorzata Artymiak

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, wykładowca, doradca zawodowy, mediator, specjalista w zakresie prowadzenia warsztatów i szkoleń o tematyce rozwoju osobistego, kompetencji na rynku pracy. Ekspert w projektach europejskich. Koordynator grupy ekspertów i współautor narzędzia do diagnozy dojrzałości do kariery zawodowej absolwentów szkół wyższych (kwestionariusz Dojrzałości do Kariery – KDK)

Zajęcia prowadzą doświadczeni  doradcy zawodowi pracujący w instytucjach rynku pracy i placówkach oświatowych woj. Lubelskiego a jednocześnie doskonali dydaktycy stale współpracujący  z Uczelnią.

OPŁATY ZA STUDIA

 • Opłata rekrutacyjna: 100 zł
 • Cena: 4200 zł – możliwość płatności w trzech ratach semestralnych po 1400 zł każda lub w dziewięciu ratach miesięcznych po 475 zł
 • Cena ze zniżką dla absolwentów WSEI: 3780 zł * – możliwość płatności w trzech ratach semestralnych po 1260 zł każda lub w dziewięciu ratach miesięcznych po 430 zł
 • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 4060 zł *

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

KONTO BANKOWE

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

mBank o/Lublin 02 1140 1094 0000 2027 6900 1001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Kwesturą Uczelni pokój 110 (I piętro) lub pod numerem tel: 81 749-32-08

POLECAMY RÓWNIEŻ